The state of the art through

excellent quality

Afvalstromen

In tegenstelling voor wat standaard afvalverwerking verzorgd (inzamelen, scheiden, composteren, filteren, verbranden etc.), wil Ecological per project onderzoeken wat de meest economische manier van afvalverwerking is met als doel, het afval hergebruiken dan wel het om te zetten naar herbruikbare producten of zelfs opwaarderen (up-cyclen). Ook het opnieuw inzetten van geproduceerde energie stromen en of afval (gas) stromen zal onderzocht worden. Het einddoel is dat er geen afval binnen de woongemeenschap overblijft.

Water (her)gebruik

Ongezuiverd afvalwater is betrekkelijk makkelijk te zuiveren waarna het geschikt is voor hergebruik als huishoudwater. Het hergebruiken van gezuiverd afvalwater lijkt minder logisch dan het gebruik van hemelwater. Toch is het grote voordeel dat men onafhankelijk is van neerslag (pieken) en minder afvalwater aanbiedt. Het is de verwachting dat we in de toekomst veel meer gebruik gaan maken van hemelwater en afvalwater om bijvoorbeeld het toilet te spoelen of de tuin mee te sproeien.

Zelfvoorzienende leefomgevingen

Ecological realiseert zelfvoorzienende leefomgevingen voor wonen, werken, recreëren, hospitality en leisure. Ecological en haar partners zijn zich bewust van de noodzaak om zuinig om te gaan met aarde, lucht en water. Ze hanteren het “Zero Waste” principe:


- Energie zonder gebruik van fossiele brandstoffen;

- Recyclen en liever nog up-cyclen van grondstoffen door circulaire economie;

- Hergebruik van regenwater en “grijs” water;

- Reststoffen en afvalrecycling op de locatie;

- Beperken van de vervoersbewegingen.


Ecological wil op deze wijze autarkische omgevingen realiseren die zeer kosten efficiënt te beheren zijn en maximaal bijdragen aan de uitgangspunten van het Kyoto Protocol 2012-2020 door gebruik te maken van de best beschikbare recycle- en opwekkingstechnieken.Energieopwekking

Ecological heeft als missie om uit geproduceerde afvalstromen producten en diensten te ontwikkelen die nuttig zijn voor gebruik in de leefomgeving dan wel kosten reducerend werken. Vanuit de ontwerpvisie van Ecological is vastgoed een op zichzelf staande energiecentrale die multifunctionele flexibele gebruiksruimte moet kunnen faciliteren en in haar eigen energiebehoefte dient te kunnen voorzien.

Winston S. Churchill

Zelfvoorzienend

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”